Anglické citáty (s překladem)

21. února 2010 v 12:14 | AnoNyMGIRL..! |  Sms, citáty apod.
"Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné."
( It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. )
-- Antoine De Saint-Exupery --

"Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti."
( Behind every beautiful thing there is some kind of pain.)
-- Bob Dylan --

Vždy skladuj pivo na tmavém místě.
( Always store beer in a dark place. )


Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž.
( The bigger the smile, the sharper the knife. )

Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho.
( You live and learn. Or you don't live long. )

Budoucnost začíná dnes, ne zítra.
( The future starts today, not tomorrow. )

Život je plný neštěstí, osamělosti a utrpení - a všechno to příliš brzy skončí.
( Life is full of misery, loneliness and suffering - and it's all over much too soon. )
-Woody Allen -

"Pokud procházíš peklem... nezastavuj se..."
( If you are going through hell.... keep going...)
-- Winston Churchill --

Sny jsou skutečné, dokud trvají.
Co jiného se dá říci o našem životě ?
( Dreams are real as long as they last.
What else is there to say about our life? )


Můžete si stěžovat, že růže mají trny,
nebo se můžete radovat, že trny mají růže.
( You can complain because roses have thorns,
or you can rejoice because thorns have roses. )

Tohle je ten zítřek, kterého ses včera bál. A teď už víš proč.
( This is the tomorrow you worried about yesterday. And now you know why. )

Kdykoli si myslíš, že je tu problém, ta samotná myšlenka je ten problém.
( Any time you think the problem is out there, that very thought is the problem. )
-- Stephen R. Covey --

"Pokud někdo tvrdí, že jej slunce činí šťastným, tak ještě nikdy netančil v dešti."
(Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.)

"Život je tragédie pro ty, kdo cítí, ale komedie pro ty, kdo myslí."
( Life is a tragedy for those who feel, but a comedy to those who think. )
-- Horace Walpole --

"Občas zraňujeme ty, které milujeme."
(Sometimes we hurt the ones we love.)

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů
Many people dream of success. To me, success canonly be achieved through repeated failure and introspection.
Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchu
dosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.Life is either a daring adventure, or nothing.
(Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.)
-- Helen Keller --

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
(Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.)
- Eleanor Roosevelt -

The greatest thing in this world is not so much
where we are, but in what direction we are moving.
(Nejdůležitější věcí na tomto světě není ani tak
kde jsme, ale kterým směrem se pohybujeme.)
- Oliver Wendell Holmes -

Nothing so needs reforming as other people's habits.
(Nic nepotřebuje zlepšit více, než zvyky jiných lidí.)
- Mark Twain -

A man convinced against his will is of the same opinion still.
(Člověk přesvědčený proti své vůli, je stále stejného názoru.)
- Samuel Taylor Coleridge -

Always remember that you're unique, just like everyone else.
( Vždy pamatuj na to, že jsi jedinečný, právě tak, jako všichni ostatní. )

Too many people are living in a prison that they have themselves manufactured.
(Příliš mnoho lidí žije ve vězení, které si sami vytvořili.)
-- Dr. Michael Beckwith --

What is the meaning of life? To be happy and useful.
(Jaký je smysl života? Být šťastný a být užitečný.)
- Dalai Lama -

Unforgettable days in one's life amount to five or six at most
- the others are just there to make up the numbers.
(Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest
- ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům.)
- Ennio Flaiano -

Only when we are no longer afraid do we begin to live.
(Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít.)
- Dorothy Thompson -

Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall,
don't turn around and give up. Figure out how to climb it,
go through it, or work around it.
(Překážky tě nemusí zastavit. Vrazíš-li do zdi, neotáčej se
a nevzdávej. Najdi způsob, jak ji přelézt, projít nebo obejít.)
-- Michael Jordan --

No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave.
(Nikdo ještě nebyl ctěn za to, co dostal. Pocta byla vždy odměnou za to, co dal.)
- Calvin Coolidge -

What you think is the summit is only a step up.
(To, co považuješ za vrchol, je pouze další krok.)
- Lucius Annaeus Seneca -

The greatest mistake you can ever make in life
is to be continually fearing that you will make one.
(Největší chyba, které se můžeš v životě dopustit,
je se ustavičně bát, že nějakou uděláš.)
-- Ellen Hubbard --

It's kind of fun to do the impossible.
(Je docela zábavné dělat nemožné.)
- Walt Disney -

Everything's in the mind. That's where it all starts.
Knowing what you want is the first step toward getting it.
(Všechno je v mysli. Tady to všechno začíná.
Vědět, co chceš, je první krok k jeho dosažení.)
-- Mae West --

The oldest, shortest words - 'yes' and 'no' -
are those that require the most thought.
(Nejstarší a nejkratší slova - "ano" a "ne"
jsou ta, která výžadují nejvíce přemýšlení.)
-- Pythagoras --

We are always getting ready to live but never living.
(Stále se chystáme žít, ale nikdy nežijeme.)
- Ralph Waldo Emerson -

Potíž je v tom, že pokud nic neriskujete, riskujete ještě víc.
( And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more. )
-- Erica Jong --

Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.
( The longer you wait for the future, the shorter it will be. )

The eye is the window to the soul.
(Oko je oknem do duše.)
-- Leonardo da Vinci --

Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.
( Don't go backwards, you have already been there. )
-- Ray Charles --

I have a grand memory for forgetting.
(Mám vynikající paměť na zapomínání.)
- Robert Louis Stevenson -

Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška.
( Don't let yesterday use up too much of today. )
-- Will Rogers --

Přísloví je krátká věta založená na dlouhé zkušenosti.
( A proverb is a short sentence based on long experience. )
-- Miguel de Cervantes --

Nauč se všechno, co můžeš, kdykoli můžeš, od kohokoli
můžeš - vždycky přijde čas, kdy budeš vděčný, žes to udělal.
( Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can
- there will allways come a time when you will be grateful you did. )
-- Sarah Caldwell --

Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek,
ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec.
( Nobody can go back and start a new beginning,
but anyone can start today and make a new ending. )
-- Maria Robinson --

Skoro žádná z důležitých věcí v životě není urgentní
a skoro žádná z urgentních věcí není opravdu důležitá.
( Almost none of the important things in life are urgent,
and almost none of the urgent things are truly important. )

Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit ji.
( The best way to predict your future is to create it. )

Všechno se změní, když se změníš ty.
( Everything changes when you change. )
-- Jim Rohn --

Nemůžeš rozhodnut za někoho jiného.
Neměl bys dovolit, aby někdo jiný rozhodl za tebe.
( You can't make someone else's choices.
You shouldn't let someone else make yours. )
-- Colin Powell --

Miluji práci: fascinuje mne. Vydržím sedět a dívat se na ni celé hodiny.
( I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours. )
-- Jerome K. Jerome --

Nápadů je tucet za desetník. Zato lidé, kteří je uskuteční, jsou k nezaplacení.
( Ideas are a dime a dozen. People who put them into action are priceless. )

Nemůžeme objevit nové oceány, dokud nebudeme mít odvahu ztratit břeh z očí.
( We cannot discover new oceans until we have the courage to lose sight of the shore. )
-- Muriel Chen --

Největší věc, jakou se kdy naučíš, je prostě Milovat a být na oplátku Milován.
( The greatest thing you'll ever learn is just to Love and be Loved in Return. )
-- MOULIN ROUGE --

Zamýšlím žít navěky; zatím dobrý.
( I intend to live forever; so far, so good. )

Pokud chcete duhu, musíte se smířit s deštěm.
( If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. )

Jediný způsob, jak mít přítele, je sám jím být.
( The only way to have a friend is to be one. )
-- Ralph Waldo Emerson --

Závěr je místo, kde se unavíme přemýšlením.
( A conclusion is the place where you got tired of thinking. )

Smích je hudbou života.
( Laughter is the music of life. )
-- Sir William Osler --

Vzdálenost neznamená nic; to co je těžké, je pouze první krok.
( The distance is nothing; it is only the first step that is difficult. )
-- Mme. Du Deffand --

Nečekej, až se objeví světlo na konci tunelu,
nakráčej tam a rozviť tu pitomou věc sám.
( Don't wait for a light to appear at the end of the tunnel,
stride down there and light the bloody thing yourself. )
-- Sara Henderson --

Hříchem není pokusit se a neuspět. Jediným hříchem je nepokusit se.
( It is no sin to attempt and fail. The only sin is not to make the attempt. )
-- Suellen Fried --

Dodržujete-li všechna pravidla, přicházíte o všechnu legraci.
( If you obey all of the rules, you miss all of the fun. )
-- Katherine Hepburn --

Přítel je ten, kdo o tobě ví všechno a přesto tě má rád.
( A friend is one who knows all about you and likes you anyway. )
-- Christi Mary Warner --

Nikdy nejsme sami. Všichni jsme projevy
jednoho velkého bytí. Bez ohledu na to, jak
daleko jsme od sebe, vzduch nás spojuje.
( We are never alone. We are all aspects
of one great being. No matter how far
apart we are, the air links us. )
-- Yoko Ono --

Jsi to, o čem celý den přemýšlíš.
(You are what you think about all day long.)
-- Dr. Robert Schuller --

To find meanings you have to look
at things from different directions.
(Abyste nalezli smysl, musíte se na
věc podívat z odlišného úhlu pohledu.)
-- Bev Doolitle --


- Tati, pamatuješ si na naše auto?
- Samozřejmě že pamatuji... počkat, co myslíš tím 'pamatuješ'?
(- Hey Dad, remember our car?
- Of course I do... wait, what do you mean remember? )
-- Calvin and Hobbes --
( :D:D:D)

Nothing is permanent, except change.
(Jediné, co nepodléhá změně, je změna sama.)
- Heraclitus -

Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.
(Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.)
- Les Brown -

He who falls in love with himself will have no rivals.
(Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít soky v lásce.)
- Benjamin Franklin -

Identify your problems, but give your power and energy to solutions.
(Identifikuj své problémy, ale svou sílu a energii věnuj řešení.)
- Anthony Robbins -

Oh, love is real enough; you will find it someday, but it has one archenemy -- and that is life.
(Ach, láska je hodně skutečná; to zjistíš jednoho dne sám. Má však úhlavního nepřítele - a tím je život.)
- Jean Anouilh Ardele

ZDROJ: http://snowpeta.blog.cz/0709/anglicke-citaty
Omlouvám se, ale jsou nádherný a prostě jsem je sem musela dát *in love* :*...xD
 


Komentáře

1 krb krb | Web | 21. února 2010 v 12:20 | Reagovat

Ahoj, u mě je tipovačka na zápas ČR vs. Rusko o diplomy, nechceš si tipnout? :))

2 CoDDle CoDDle | Web | 3. dubna 2010 v 21:47 | Reagovat

komentář

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama